Obchodné podmienky pre spotrebiteľov

ČLÁNOK I.
VYMEDZENIE POJMOV
 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.dazdnikovo.sk je Simona Plevová – Dáždnikovo, so sídlom: 03101 Liptovský Mikuláš, Vrlíkova 1884/72, IČO: 53 693 931, DIČ: 1082292629, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 540-23827.
 2. V rozsahu zmluvných strán je predávajúcim Simona Plevová – Dáždnikovo, so sídlom: 03101 Liptovský Mikuláš, Vrlíkova 1884/72, IČO: 53 693 931, DIČ: 1082292629, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 540-23827 (ďalej aj ako „predávajúci“).
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.dazdnikovo.sk je predávajúci.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku, bez ohľadu na skutočnosť, či koná ako fyzická osoba alebo právnická osoba. S ohľadom na zákon 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a na zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa na diaľku“) a sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom na webstránke www.dazdnikovo.sk, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného a správneho vyplnenia objednávkového formuláru a kliknutím na tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Uvedené však nemožno považovať za potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho v zmysle čl. III., bodu 3 týchto všeobecných obchodných podmienok.
 8. Kupujúci si je plný vedomý povinností vyplývajúcich mu z elektronickej komunikácie, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 9. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, email: za@soi.sk, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39.
 
ČLÁNOK II.
CENA
 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Nie sme platitelia DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 3. V prípade individuálnej objednávky na mieru sa cena stanoví a bude konzultovaná s kupujúcim, a v prípade akceptácie sumy kupujúcim bude objednávka následne potvrdená.
 
ČLÁNOK III.
OBJEDNÁVKA
 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou, pričom je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa uzatvára kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak (ďalej aj ako „potvrdenie objednávky“).
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail však nemožno považovať za Potvrdenie objednávky.
 
ČLÁNOK IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
   • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo faktúry
   • bezhotovostne vkladom na bankový účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo faktúry
   • bezhotovostne kartou prostredníctvom platobnej brány,
   • dobierkou v hotovosti alebo kartou pri prevzatí tovaru od kuriéra,
   • dobierkou v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere vo výdajni zásielok
   • v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke,

  Poplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

 2. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
   • zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
   • zľavu za opakovaný nákup,
   • zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
   • ďalšie bližšie nešpecifikované zľavy.

  Poskytované zľavy nie je možné kumulovať/kombinovať.

 
ČLÁNOK V.
DODACIE PODMIENKY
 1. Ak nie je pri tovare uvedené inak, alebo nebola priamo pri tovare uvedená dlhšia dodacia lehota, je predávajúci povinný do 30 dní od potvrdenia objednávky dodať kupujúcemu tovar v zmysle potvrdenej objednávky. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho môže vyzvať, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zaslaná faktúra (daňový doklad), záručný list a dokumenty súvisiace s tovarom.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  • a) kuriérskej spoločnosti (aj prostredníctvom výdajní týchto spoločností),
  • b) osobne na zvolenej prevádzke uvedenej v objednávke.
 
ČLÁNOK VI.
POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB
 1. Za dopravné si účtujeme v zmysle možností uvedených nižšie. Upozorňujeme, že časové údaje doručenia sú len orientačné a závisia od tretích strán, t. j. kuriérskych spoločností.
  • GLS kuriér – V prípade dodania kuriérom GLS bude tovar doručený do 2-5 pracovných dní. Cena tejto služby je 3,90 €. Pri nákupne nad 50 € je doručenie tovaru zdarma.
  • Osobný odber Liptovský Mikuláš – V prípade osobného odberu v Liptovskom Mikuláši bude predávajúci kupujúceho čoskoro po odoslaní objednávky kontaktovať emailom, aby si dohodli termín a deň odberu. Osobný odber je bezplatný.
  • GLS kuriér do Českej republiky – V prípade dodania kuriérom GLS bude tovar doručený do 4-8 pracovných dní. Cena tejto služby je 7 €.
 2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 3. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný, kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
 
ČLÁNOK VII.
PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.
 
ČLÁNOK VIII.
PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA
 1. Spotrebiteľ má na základe zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť,
  • a) písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v listinnej podobe a osobne doručiť toto odstúpenie najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty do sídla predávajúceho,
  • b) odstúpiť elektronickou formou, napr. emailom a to tak, že je z prejavu jednoznačne zrejmý úmysel spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.
  • Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia. Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar posielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je potrebné vyplniť. Formulár nájdete v závere týchto Obchodných podmienok, v časti Prílohy, pričom je aj súčasťou e-mailového potvrdenia objednávky.
 3. Upozorňujeme, že predávajúci neprevezme tovar, ktorý mu bol odoslaný prostredníctvom dobierky.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar/službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3) zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť zaplatené plnenie skôr, ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku, pričom zdôrazňujeme najmä písm. c), t. j. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Súčasne, ak spotrebiteľ získal voucher/darčekový poukaz a uplatnil ho skôr, ako ubehla 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy, nie je možné v tomto prípade odstúpiť od zmluvy.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 
ČLÁNOK IX.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  • a) prevziať objednaný tovar,
  • b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  • c) prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  • a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve, v dohodnutej cene a v dohodnutej lehote,
  • b) spolu s tovarom alebo aj dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, záručný list.
 
ČLÁNOK X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a bezvýhradne súhlasí s ich znením.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, tatiež sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., ako aj Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 13. 05. 2022.