Obchodné podmienky pre podnikateľov

Všeobecné obchodné podmienky a záručné podmienky pre obchodnoprávne vzťahy

Úvodné ustanovenia

Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú výhradne na obchodné záväzkové vzťahy podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) medzi Simona Plevová – Dáždnikovo, so sídlom: 03101 Liptovský Mikuláš, Vrlíkova 1884/72, IČO: 53 693 931, DIČ: 1082292629, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 540-23827 (ďalej aj ako „predávajúci“) a zákazníkom.

Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického obchodu (t. j. e-shopu) na internetovej stránke www.dazdnikovo.sk.

Konkrétne zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom sa riadia Obchodným zákonníkom, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo iných ustanoveniach zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a zákazníkom uvedené inak. Ustanovenia zmluvne upravené majú nadradený charakter voči podmienkam uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Za zákazníka sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok považuje len podnikateľ. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa uplatnia aj pri právnych vzťahoch dohodnutých mimo priestoru e-shopu v rozsahu ustanovení, kde je možná ich aplikácia. Zmluvne dohodnuté ustanovenia, rozdielne od tých uvedených v tomto dokumente, majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 
I. Objednávka
 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb zákazníkom vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Objednávka vzniká aj potvrdením objednávky inou dohodnutou formou (zmluvou, e-mailom).
 2. Zákazník zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa stáva pre zákazníka záväznou, pričom je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa uzatvára kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi zákazníkom a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak (ďalej aj ako „potvrdenie objednávky“).
 4. Zákazníkovi je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s prijatím objednávky e-shopom. Tento e-mail však nemožno považovať za samotné Potvrdenie objednávky.
 5. Zvláštne požiadavky zákazníka (napr. týkajúce sa obalu, expirácie a šarže, spôsobu dodania alebo kvality atď.) je nutné v každej objednávke zvlášť špecifikovať. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť následné zmeny v objednávke.
 
II. Potvrdenie objednávky
 1. Objednávky potvrdzuje predávajúci samostatným e-mailom nasledujúcim po e-maile o prijatí objednávky. Ak sa tovar expeduje ihneď po obdržaní objednávky, predávajúci môže namiesto potvrdenia objednávky na objednaný tovar vystaviť priamo faktúru alebo dodací list. Predávajúci môže potvrdiť objednávku aj inou preukázateľnou formou.
 2. V prípade, že zákazník obdržal iný produkt alebo množstvo tovaru, ako je uvedené na potvrdení objednávky, faktúre alebo dodacom liste, zákazník je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu čo najskôr, najneskôr však do 2 dní po obdržaní dodávky tovaru. Takúto reklamáciu bude predávajúci riešiť dodaním chýbajúceho množstva,  výmenou tovaru podľa požiadavky zákazníka, prípadne uskutočnením iného riešenia podľa dohody so zákazníkom. V prípade oprávnenej reklamácie objednávky uskutočnenej cez e-shop www.dazdnikovo.sk je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom, ako bola uskutočnená platba.
 
III. Ceny
 1. Ceny uvedené v e-shope www.dazdnikovo.sk sú záväzné, ak nie je dohodnuté inak (napr. zmluvne) a predávajúci si vyhradzuje právo zmien v priebehu roka.  Ak nie je dohodnuté inak, zákazníkovi sa účtujú ceny platné vo chvíli objednania. Predložením objednávky zákazník súhlasí s výškou  uvedených cien.  Ak nie je dohodnuté inak, ceny zahrňujú daň z pridanej hodnoty vo výške danej zákonom, prípadnú spotrebnú daň a ďalšie nevyhnutné náklady spojené  s dovozom tovaru vrátane cla pri dovoze z krajín mimo Európskej únie. V cenách nie je zahrnuté balné a dopravné na miesto určenia zákazníkom v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré je účtované samostatne podľa výšky skutočných nákladov. Predávajúci si však vyhradzuje právo balné a dopravné neúčtovať.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo navrhnúť zákazníkovi zľavu z ceny. V prípade poskytovania zliav nie je možné tieto kumulovať bez výslovného súhlasu predávajúceho.
 3. Pri pozáručnom servise účtuje predávajúci okrem hodinovej sadzby aj dopravu na miesto určenia, pričom náhradné diely sa účtujú zvlášť.
 
IV. Dodanie
 1. Dodanie objednaného tovaru sa realizuje štandardne prostredníctvom zmluvného prepravcu (kuriéra) predávajúceho. Náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú na základe mimoriadnych požiadaviek zákazníka ohľadom balenia, označenia alebo spôsobu odoslania a dodania, sa účtujú zvlášť. Ak predávajúcemu pri plnení záväzku voči zákazníkovi bránia okolnosti, ktoré v zmysle § 374 Obchodného zákonníka vylučujú zodpovednosť za neplnenie záväzku, dodacia lehota sa predĺži v primeranom rozsahu. Ak okolnosti  vylučujúce zodpovednosť predávajúceho zabránia v dodaní tovaru alebo služby, je predávajúci od tohto záväzku oslobodený.
 2. V prípade osobného odberu tovaru v sklade predávajúceho si predávajúci vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi manipulačnú prirážku a doprava prebehne na vlastné riziko zákazníka.
 3. Pri doprave, ktorú zabezpečuje zmluvný prepravca (kuriér) predávajúceho, prechádza odovzdaním tovaru na prepravu riziko škody na tovare na prepravcu a zákazník preberá riziko škody na tovare až odovzdaním na mieste určenia.
 
V. Výhrada vlastníctva
 1. Všetok dodaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar zákazníkom.
 2. Zákazník je povinný predávajúceho okamžite oboznámiť o každom ohrození jeho práv voči tovaru, ktorý zostáva v jeho vlastníctve, predovšetkým o zriadení zadržovacieho práva a iných druhoch obmedzení práv. Ak si zákazník nesplní svoje záväzky v plnom rozsahu, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15 % z nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty v žiadnom prípade nelimituje právo predávajúceho na náhradu spôsobenej škody.
 
VI. Servis a poradenstvo
 1. Predávajúci poskytuje zákazníkom podľa svojich najlepších znalostí užívateľsko-technické rady v rámci daných možností a podľa informácií poskytnutých výrobcom. Pri nesprávnej manipulácii s tovarom alebo pri jeho nesprávnom používaní nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu.
 
VII. Platobné podmienky
 1. Faktúra (daňový doklad) má náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra je splatná bez akýchkoľvek zrážok do 14 kalendárnych dní od dátumu odoslania, ak nie je dohodnuté inak. Za dátum zdaniteľného plnenia sa považuje deň, keď bol tovar dodaný zákazníkovi.
 2. Platobná povinnosť zákazníka je splnená až vtedy, keď sa fakturovaná čiastka v plnej výške pripíše na bankový účet predávajúceho.
 3. Za každý deň omeškania so zaplatením kúpnej ceny sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie so zaplatením vo výške 0,1 % kúpnej ceny za každý deň omeškania. V prípade omeškania úhrady ceny dlhšieho ako 60 dní od dátumu splatnosti faktúry sa zákazník zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15 % z každej nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty v žiadnom prípade nelimituje právo predávajúceho na náhradu spôsobenej škody.
 4. V prípade omeškania  úhrady ceny si predávajúci vyhradzuje právo pozdržať alebo zrušiť rozpracované objednávky zákazníka až do úplného zaplatenia ceny.
 5. Pri uzatváraní prvého zmluvného vzťahu s novým zákazníkom si predávajúci vyhradzuje právo žiadať úhradu ceny od zákazníka vopred. Platbu vopred môže tiež predávajúci požadovať v prípade, že dôjde u zákazníka k omeškaniu úhrady ceny, alebo vzniknú dôvodné pochybnosti o platobnej schopnosti zákazníka. V týchto prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo viazať ďalšie dodávky tovaru na poskytnutie adekvátnej  zábezpeky.
 6. Zákazník môže zrušiť ešte nesplnenú objednávku písomným oznámením predávajúcemu a zaplatením odstupného vo výške 10 %  z ceny neodobraného tovaru. Upozorňujeme, že objednávky na produkty zhotovené na zákazku (na mieru) nie je možné zrušiť.
 7. V prípade, že u zákazníka nastane zmena z neplatcu na platcu dane z pridanej hodnoty, je jeho povinnosťou o tejto zmene predávajúci informovať najneskôr so zaslaním prvej objednávky po tejto zmene.
 8. V prípade, že zákazník tovar objednáva cez e-shop www.dazdnikovo.sk, je platba možná bankovým prevodom. V prípade ďalších možných platobných riešení budú zákazníkovi tieto poskytnuté v procese objednávania.
 
VIII. Záručné podmienky všeobecné
 1. Pri výrobkoch s dobou expirácie kratšou ako jeden rok od výroby oznámi predávajúci dobu expirácie pre konkrétne dodávanú šaržu na požiadanie zákazníka.
 2. Ak tovar expiráciu uvedenú nemá, tak sa poskytuje záručná doba zhodná so záručnou dobou výrobcu alebo distribútora produktu. Záručná doba sa uvedie na faktúre.
 3. Bližšie informácie k záručným podmienkam je možné nájsť v bode XI. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 
IX. Reklamácie
 1. Reklamáciu na chyby dodania tovaru a na zjavné závady tovaru si musí zákazník uplatniť do 7 dní od dátumu prevzatia tovaru cez email predávajúcemu alebo písomne. Ak nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka. Tovar je možné reklamovať v priebehu záručnej doby, ktorá je uvedená na faktúre.
 2. Reklamovaný tovar zaslaný bez predchádzajúceho rokovania alebo sprievodného listu  sa nebude brať do úvahy. Tovar môže zákazník vrátiť len s písomným súhlasom predávajúceho (postačuje aj email). V prípade poškodenia obalu nie je zákazník povinný tovar od prepravcu prebrať. Ak tak urobí, musí všetky reklamácie na obal zaznamenať  do dodacieho listu a kontaktovať predávajúci na tel. č. 0944 943 393 alebo emailom na ahoj@dazdnikovo.sk. Reklamácia sa následne uplatní u prepravcu. Ak tak zákazník neurobí, predávajúci nenesie zodpovednosť za závady obalu ani obsahu zásielky. Neskoršie reklamácie sa nebudú brať do úvahy. V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo požadovať úhradu preukázateľných nákladov, ktoré predávajúcemu v súvislosti s reklamáciou vznikli a zákazník sa zaväzuje tieto náklady uhradiť.
 
X. Účinnosť
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok. Každá takáto zmena  bude zverejnená na www.dazdnikovo.sk  alebo zaslaná  zákazníkovi na požiadanie. Predložením objednávky/odsúhlasením ponuky zákazník potvrdzuje, že súhlasí  s aktuálnym znením  Všeobecných obchodných podmienok. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 13. 05. 2022 a nahrádzajú všeobecné obchodné podmienky platné a účinné do tohto dátumu.
 
XI. Záručné podmienky – špecifiká
Záručná doba
 1. Predávajúci sa riadi Obchodným zákonníkom v prípade poskytovania tovaru podnikateľským subjektom.
 2. Na väčšinu zakúpeného tovaru a prístrojov sa vzťahuje minimálna záruka 12 mesiacov, ak nie je uvedené inak vo faktúre alebo v návode na použitie.
 3. Záručná doba je poskytovaná podľa individuálnych záručných podmienok výrobcu produktu a začína plynúť dňom zakúpenia tovaru uvedeného na faktúre.
 4. Tovar reklamovaný v záručnej dobe sa zasiela na posúdenie k výrobcovi.
 5. Tovar zaslaný na záručnú reklamáciu je nutné dodať s kompletným príslušenstvom, ak je možné v originálnom balení. K tovaru priložte sprievodný list s podrobným popisom problému a uvedeným dátumom zakúpenia (poprípade kópiou faktúry). Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady. Záruka sa nevzťahuje na manuálne poškodenie tovaru alebo na poškodenie pri neodbornom používaní v súlade s podmienkami uvedenými v návode na použitie. Záruka zaniká aj v prípade neodborného zásahu do tovaru neautorizovanou osobou. Dobu vybavenia reklamácie by nemala presiahnuť obdobie 60 dní. Nový/opravený tovar v rámci záruky bude zákazníkovi vrátený kuriérskej spoločnosti predávajúcemu na náklady predávajúceho.